เนื่องด้วยโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง "นักวิจัยหลังปริญญาเอก"  

"เพื่อเข้าร่วมทำงานใน โครงการพัฒนาคลังเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงและฐานข้อมูล ประกอบเชิงโอมิกส์สู่การ พัฒนาการรักษามะเร็งแบบแม่นยำ ภายใต้ Research University Network (RUN) initiative" และเป็นการเปิดโอกาสให้ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความ สามารถด้านงานวิจัย

 

***สนใจติดต่อ: ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. ไตร รักษ์ พิสิษฐ์กุล (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 092-537-0549) หรือ
ดร.สัญ ชัย พยุงภร (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 089-108-3179)

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 089-920-1601 หรือ
ดร. สมพลนาท สัม ปัตตะวนิช (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 089-007-3135

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป