22 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร สวทช. โยธี - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช. (TU-NSTDA Animal Facility) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การยกระดับคุณภาพสินค้าไทย รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมถึงเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ตามแนวทางขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S Curve) และประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Medicine) เพื่อให้การใช้สัตว์ทดลองสามารถรองรับงานวิจัยในด้านดังกล่าวได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

alt

ทั้งนี้ สวทช. และ มธ. มีความร่วมมือกันในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Food Innopolis @Thailand Science Park) ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล เมื่อสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ที่มีการดำเนินกิจกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สวทช. และ มธ. จึงเห็นสมควรที่จะบูรณาการดำเนินในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน โดยตกลงร่วมมือจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.- สวทช. ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยความร่วมมือหลักร่วมกัน ได้แก่ การจัดหางบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.- สวทช. ในพื้นที่ มธ. และการบริหารจัดการพื้นที่และกำกับดูแลภาพรวมของศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.- สวทช. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และตอบสนองความต้องการงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป