มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงาน“โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” หรือโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ขึ้นเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการการขายสินค้า  สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และคาดหวังว่าจะสามารถช่วยพัฒนาการค้าออนไลน์ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ต่อไป

alt

ในวันที่ ๒๕ – ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๙  ได้ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce)” ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี  ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์  กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้เชียวชาญจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต  และคณะวิทยากรทีมีประสบการณ์ตรงมาจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 34 คน จาก 5 โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

 

alt alt

ภาพกิจกรรม:  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1085105998193493&type=1 ​

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป