จากการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ไวรัสร้ายจากยุงที่มีเชื้อไวรัสซิกาเป็นพาหะนำโรคมาสู่คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงและเป็นอันตรายต่อระบบสมองของเด็กในครรภ์ สร้างความตื่นตระหนกและเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากรวมถึงหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดการเสวนาเรื่อง “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” เพื่อให้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสซิกา ประกอบด้วย นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสซิกา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องผลของไวรัสซิกาที่มีต่อสมองของทารกในครรภ์ ผศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับใช้พยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค สวทช. ในเรื่องการติดเชื้อไข้เลือดออก กระตุ้นการติดเชื้อไวรัสซิกาได้หรือไม่

alt

งานเสวนาเรื่อง “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดต่อสอบถามได้ที่ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81811, 81843 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป