จากการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ไวรัสร้ายจากยุงที่มีเชื้อไวรัสซิกาเป็นพาหะนำโรคมาสู่คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงและเป็นอันตรายต่อระบบสมองของเด็กในครรภ์ สร้างความตื่นตระหนกและเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากรวมถึงหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดการเสวนาเรื่อง “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” เพื่อให้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสซิกา ประกอบด้วย นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสซิกา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องผลของไวรัสซิกาที่มีต่อสมองของทารกในครรภ์ ผศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับใช้พยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค สวทช. ในเรื่องการติดเชื้อไข้เลือดออก กระตุ้นการติดเชื้อไวรัสซิกาได้หรือไม่

alt

งานเสวนาเรื่อง “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดต่อสอบถามได้ที่ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81811, 81843 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป