การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 จัดขึ้น วันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก "Active Living for All : Active People, Active Place, Active Policy"

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (ISPAH), กระทรวงสาธารณสุข, และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงาน และมีองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมสนับสนุนการจัดงาน คาดว่าการประชุมนานาชาติฯ ในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (ISPAH 2016 Congress) เป็นการประชุมระดับโลกที่เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ที่แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา การประชุมนี้มีบทบาทสำคัญในระดับโลกในการสร้างเครือข่าย กระตุ้นความมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตลอดช่วงอายุ ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายนี้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

โดยการประชุม ISPAH นี้จะมีขึ้นทุกๆ สองปี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้รูปแบบการประชุมนั้นเปิดโอกาให้ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทุกระดับ

ทั้งนี้การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพครั้งที่ 6 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ธีมหลัก คือ "Active Living for All : Active People Active Place Active Policy" โดยมีเจ้าภาพหลักในการจัดงานคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (ISPAH), กระทรวงสาธารณสุข, และกรุงเทพมหานคร โดยมีองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมสนับสนุนการจัดงาน คาดว่าการประชุมนานาชาติฯ ในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คน จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณ บุคลากรในระดับชุมชน นักเคลื่อนไหวในประเด็นเชิงสังคม สื่อมวลชน ภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ธีมหลักของการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 นี้คือ "Active Living for All : Active People Active Place Active Policy" ซึ่งให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติ, พฤติกรรม, ไปจนถึงนโยบายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แนวคิดหลักที่ว่านี้ เน้นการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และการดึงความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพของทุกคน

ธีมรองของการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 นี้ ยังมีการกำหนดธีมรองในอีก 13 ด้าน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค

ธีมรองที่ 1: ระบาดวิทยาว่าด้วยเรื่องกิจกรรมทางกาย กับผลทางสุขภาพตลอดช่วงอายุ
ธีมรองที่ 2: การสร้างหลักฐานความรู้ทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งและสุขภาพ
ธีมรองที่ 3: วิธีวิทยาในการสำรวจวัดกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ธีมรองที่ 4: การส่งสเริมกิจกรรมทางกายในประชากรกลุ่ม
ธีมรองที่ 5: มาตราการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในบริบทต่างๆ
ธีมรองที่ 6: สิ่งแวดล้อมอันเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
ธีมรองที่ 7: นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ธีมรองที่ 8: การส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านสื่อมวลชน, การตลาดเพื่อสังคม, และการรณรงค์ในชมชุน
ธีมรองที่ 9: การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กับมิติทางเศรษฐศาสตร์
ธีมรองที่ 10: การแปลงความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติและนโยบาย
ธีมรองที่ 11: การคำนึงถึงกิจกรรมทางกายในทุกนโยบาย
ธีมรองที่ 12: นโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ (LMIC)
ธีมรองที่ 13: กิจกรรมทางกายในเอเชีย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ispah2016.org
.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป