สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่บริหารจัดการตามมติดังกล่าว โดยกระทรวงฯ ได้เชิญให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประกวดในโครงการ “การนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6” โดยมีหลักเกณฑ์ให้ปรับปรุงเครือข่ายของบริการให้รองรับ IPv6 ทั้ง 3 ด้าน อันประกอบด้วย บริการเว็บไซต์ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และบริการโดเมนเนม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประเมินความพร้อมใช้ของบริการดังกล่าว ในช่วงวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบริการทั้งหมดจะต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80%

 

 


ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการประกวดดังกล่าวแล้วเห็นว่า สวทช. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงมอบรางวัล "หน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6" ประจำปี 2559 ให้กับ สวทช. โดยคุณวารุณี ลีละธนาวิทย์ (ผช.ผพว. ด้านสารสนเทศ) และ ดร.ทวีทรัพย์ อภิวัฒนาพงศ์ (ผอ.ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) เป็นผู้แทน สวทช. เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “IPv6 ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯMTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป