สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากร และอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และในโอกาสที่นำพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือพัฒนาในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ในพื้นที่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด รวมทั้งตอบโจทย์การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย ประกอบด้วยจำนวนตัวอย่าง 3 โครงการ ได้แก่

alt  alt

1. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM) กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการทำงานของทีมนักวิจัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเชตวันวิทยา พระปริยัติธรรม วัดเชตวัน อ.ลอง จ.แพร่ และโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

alt  alt

โดยสะเต็มศึกษาจะมุ่งเน้นให้เชื่อมโยงความรู้ในหลายๆ วิชาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่นักเรียนต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ และได้ผลลัพธ์ออกมา ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้ดีขึ้นหรือเกิดเป็นชิ้นงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์ก็ได้

และอีก 2 โครงการของ สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SMEs ไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

alt  alt

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก ระหว่าง ITAP ร่วมกับจังหวัดแพร่ ตำนานไม้สักในประเทศไทยอยู่คู่กับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ของ จ.แพร่ มานาน และเมื่อปี 2556 จ.แพร่ ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์” (Furniture City) ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมไม้สักในจังหวัด ITAP สวทช. จึงได้ทำบันทึกความใจเพื่อร่วมมือกับหลายหน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ตั้งแต่ต้นน้ำ (การเพาะเลี้ยงและการปลูก) กลางน้ำ (การออกแบบ) และปลายน้ำ (เทคโนโลยีแปรรูป) โดยมีโครงการที่ ITAP สวทช. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การแก้ไขแก้ปัญหาการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก การพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สัก การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สัก และการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปไม้สัก

alt  alt

3. โครงการการพัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการผลิตสินค้านวัตกรรม ไอศกรีมสูตรใหม่ ซึ่งเกิดจากการนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นของ จ.พิษณุโลก และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีการแข่งขันกันสูง ได้แก่ ข้าวกล้องงอก มายกระดับด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป