กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) ขอเชิญทีมนักวิจัย หรือผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในสาขานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) สาขา IOT for Smart Industry และสาขาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Assistive Technology Devices) โดยสาขานี้ต้องเป็น Startup หรือ SME ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลและมียอดจำหน่ายผลงานบ้างแล้ว เข้าร่วมสมัคร “โครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาโครงการ รวมถึงเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาด อีกทั้งโอกาสในการแสวงหาผู้ร่วมทุนและเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ สมัครเข้าร่วมได้แล้วที่ https://bit.ly/3kG13m7  จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 63

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
Food Innovation
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (ที่ปรึกษาอาวุโส)
Tel: 086 308 2283
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistive Technology Devices
คุณศรีทิพย์ อุชชิน
Tel: 085 9079077
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IOT for Smart Industry
คุณเสาวภาพ รักษาพราหมณ์
Tel: 081 4438724
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป