กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจภาคการเกษตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยและผู้สนใจ ให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการนำภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาผนวกรวมกับเทคโนโลยี เกิดเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ สร้างเครือข่าย เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไป โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 . ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ด่วน! รับจำนวนเพียง 40 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/31nt0Z3 (ค่าสมัคร 1500 บาทต่อท่าน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1742 หรือ 084 409 0336 (สุวิมล) 096 187 5154 (กนกพร)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป