(วันที่ 11 กันยายน 2563) ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ อดีตรองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมผลงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และคณะผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 
.จากนั้น ผู้อำนวยการ สวทช. ได้นำเสนอภาพรวมพันธกิจของ สวทช. พร้อมทั้งได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช. ในแต่ละด้าน อาทิ AI For Thai ผลงานนวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ผลงานวิจัยด้าน Green Rubber Technology ผลงานระบบกักเก็บพลังงาน

 

 

โดยในโอกาสนี้ผู้บริหาร สวทช. ได้นำ รมว.อว. และคณะ ทดลองนั่งรถ EV Aluminum Bus สัญชาติไทย ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปผสมพิเศษ แข็งแรงกว่าเหล็กและอลูมิเนียมทั่วไปถึง 4 เท่า ซึ่งเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้สำหรับผลิต Super Car ผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตขึ้นเพื่อเป็นรถต้นแบบ และเตรียมส่งมอบให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใช้เป็นต้นแบบของยานพาหนะรุ่นใหม่ที่จะนำมาใช้ปฏิรูประบบขนส่งของทาง ขสมก. และยังได้โดยสารรถโดยสารไฟฟ้า ของ บริษัท รถไฟฟ้าประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จากนั้นได้เข้าชมผลงานด้านการแพทย์ Medical Devices & Implant ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้ รมว.อว. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อาทิ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ National BioBank, ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง หรือ ThaiSC ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ประเทศ รวมทั้งได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยเพิ่มเติมด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านเกษตร อาทิ Plant Factory ด้านนาโนเทคโนโลยี อาทิ Cosmeceutical เทคโนโลยีการเคลือบนาโน รวมถึงผลงานวิจัยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น

 

โอกาสนี้ ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. อว. ได้กล่าวขอบคุณ สวทช. ที่นำเสนอผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมทั้งได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อมูลและความสนใจต่างๆ ของเยาวชน ข้อมูลการใช้ชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงข้อมูลภาคชุมชนและประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งทั้งเรื่องเกษตรและวัฒนธรรม ในเครือข่ายของ สวทช. และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนและทำงานร่วมกันโดยอาศัยพลังของชุมชน เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป