ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP – CC)

ด้วยฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ และบริหารจัดการห้องอาหาร Science Cafe เพื่อใช้ในการรับรองผู้บริหาร และลูกค้าทั่วไป โดยร้านอาหารตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(อาคาร14) พื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ไม่เป็นพนักงานหรือบุคลากรของ สวทช.
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มารับบริการจำนวนมาก มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีประสบการณ์บริหารร้านอาหาร หรือห้องอาหารที่ให้บริการภายในหน่วยงาน สำหรับการรับรองลูกค้าและผู้บริหาร ที่มีจำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 80 ที่นั่ง
 4. มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง เพียงพอ ที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง
 5. หากมีใบประกาศรับรองมาตรฐานความสะอาด, รสชาติ ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาด้วย

เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ

 1. ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี โดยมีการพิจารณาประเมินผลทุกๆ ปี และมีเกณฑ์การประเมินตาม SLA ที่ สวทช.กำหนด (รายละเอียด SLA ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 2. ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
  • ค่าบริการพื้นที่ในอัตรา 10 % จากรายได้ผู้ประกอบการ โดยมีอัตราขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน (อัตรายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าสาธารณูปโภค และค่าแก็ส ตามอัตราที่ สวทช.กำหนด
  • ค่าบริการอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการร้องขอให้ สวทช. ดำเนินการให้ภายหลัง ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนอาจจะมีการพิจารณา ทบทวนตกลงกันใหม่ได้ทุก ๆ ปี โดยให้ผู้ประกอบการ เสนอราคา/ เมนูอาหาร ที่จะดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
 1. ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำประกันภัยบุคคลที่ 3 (Third Liability Insurance) ในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด และประกันแบบ All Risk
 2. ผู้ประกอบการจะต้องนำเสนอภาพ Perspective การตกแต่งร้านอาหาร Science Café รวมทั้งพื้นที่บริเวณหน้าร้าน เพื่อรองรับลูกค้าเพิ่มเติมในกรณีจำนวนลูกค้าเกิน Capacity และจะต้องดำเนินการตกแต่งร้านตามแบบที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มสัญญา (ต้องนำเสนอแบบในวันนำเสนอผลงาน)

ขอเชิญผู้ประสงค์จะให้บริการดังกล่าว ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ ณ ห้อง CC-411 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(อาคาร 14) หรือส่งเอกสารสมัครทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 16.00 น.

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ในวันพุธที่ 16  กันยายน  2563
 • ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาขั้นต้นนำเสนอผลการดำเนินงานและประสบการณ์ของผู้สมัคร แผนการดำเนินงาน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ สวทช. โดยการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (สวทช. จะประสาน งานนัดเวลานำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละร้าน)
 • คณะกรรมการฯ อาจขอสำรวจสถานที่ให้บริการที่เป็นสำนักงานใหญ่
 • กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 24  กันยายน 2563

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ดังนี้

 • Download เอกสารใบสมัครได้ที่นี่
 • Download รายละเอียดแนบท้ายประกาศได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่คุณอรทัย  ภักดี
โทรศัพท์ 02 564 7170 ต่อ 6031
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  2563
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป