โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ “The Global Reset : การเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการพลิกระบบโลกใหม่” ภายใต้โครงการชนชราแห่งอนาคต เพื่อทราบถึงแนวโน้มใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้วิถีแบบ New Normal และ Next Normal พร้อมการเสวนาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์ม วัสดุ (material) และบริการ (service) นำโดยวิทยากรจาก สวทช. TCDC ร่วมด้วย FabLab Thailand และผู้ประกอบการนวัตกรรมในโครงการชนชราแห่งอนาคต ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/2Ssy8PfsHYSwLG8M7 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2563 ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน/นิติบุคคลเฉพาะที่จดทะเบียนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368, 1381, 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป