รับสมัคร วิศวกรทดสอบ (Test Engineer) /งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (จำนวน 5 อัตรา) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ร่วมจัดทำแผนการทดสอบ กรณีทดสอบและรายงานการทดสอบเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบ และ/หรือหาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ศึกษา/พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงในเป็นไปตามมาตรฐาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำลูกค้าในด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
 • ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ประกอบการวิเคราะห์ทดสอบให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
 • วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา/ส่งสอบเทียบเครื่องมือ รวมถึงควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่เข้ามาดำเนินงาน
 • ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบ
 • ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพของศูนย์ฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 9001 และ มอก. 18001
 • เป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรทดสอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*สำหรับผู้ที่มีใบ Certificate ISTQB Foundation Level จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (https://www.istqb.org)


คุณสมบัติ

เพศ: ไม่ระบุ

จำนวน: 5 อัตรา

อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สารสนเทศ

เกรดเฉลี่ย : 2.8 ขึ้นไป

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี

ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ/และ การทดสอบซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :

 • สามารถใช้เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย IDE
 • สามารถใช้เครื่องมือ Automated Test Tool
 • สามารถใช้เครื่องมือ Test Management Tool หรือ Bug tracking
 • สามารถใช้เครื่องมือ MATLAB
 • มีประสบการณ์การพัฒนา IoT

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ( INC2)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
https://www.nectec.or.th


ส่งรายละเอียดเอกสารการสมัครงาน (ใบ Transcript + Resume หรือ CV ) โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดร.พนิตา เมนะเนตร 025646900 #2501 #2502

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์
Software Engineering and Product Testing Section (SEPT)
ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
Technology Support Services Division (TSS)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป