ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (RBC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปี 25563 นั้น 

ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาและให้จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

ติดต่อสอบถาม

คุณลัดดา สิทธิโสภาค โทรศัพท์ 0 2117 6457
คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ โทรศัพท์ 0 2117 6459

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สวทช. ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (RBC)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป