ตารางการบรรยายพิเศษ Facebook Live

Food Innopolis Special Food Talks on Food Processing: Preservation Technology Series

"เทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิกฤติเศรษฐกิจและโควิด-19" โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

รับชมการบรรยายพิเศษ (ย้อนหลัง)

Special Food Talks 2020 on Food Processing: Preservation Technology Series

โดย ผศ.ดร.อัศวิน อมรสิน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมาให้ความรู้ด้านการแปรรูปและการถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยวิธีสเตอริไลซ์ และพาสเจอไรซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิค-19

Special Food Talks 2020 on Food Processing: Preservation Technology Series

โดย รศ.ดร.ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ด้านการยืดอายุอาหารด้วยการใช้เทคนิคด้านบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิค-19 นี้ ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เองได้อย่างเร่งด่วน

Shelf Life Extension for Food and Beverage : Issue on COVID-19 Pandemic

โดย ดร. พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมาให้ความรู้ด้านเทคนิคการยืดอายุอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

"Food Safety Management : Issue on COVID 19"

โดย ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการถึงสถานการณ์และพฤติกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของผู้ประกอบการในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งความรู้ในการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร และประยุกต์ใช้

"Challenges & Opportunities of Thai Food Industry after COVID-19 Pandemic"

โดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO Food Innopolis กับความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยหลังวิกฤติโควิด-19 และการปรับตัวของผู้ประกอบการอาหารในประเทศไทยเพื่อฝ่าวิกฤต และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป