สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับเอนไซม์และนวัตกรรมอาหาร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 110 คน จากโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในช่วงอายุที่สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นำร่องการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทาง การลงมือทำด้วยตัวเอง (hands-on) และนำต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียน วางรากฐานระยะยาวในการเตรียมพร้อมและสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

ภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องกว่าจะมาเป็นเอนไซม์และประโยชน์ของเอนไซม์ และยังมีกิจกรรม "มารู้จักเทคโนโลยีเอนไซน์และเอนไซม์เอนอีซ (ENZease)" ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้ทดแทนสารเคมีการผลิตผ้าได้ 100% จึงลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดสารเคมีที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม รวมถึงนักเรียนทุกคนยังได้รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองลงบนกระเป๋าผ้าผ่านกิจกรรม "งานสร้างสรรค์บนผืนผ้ารักษ์โลก" โดยพี่ ๆ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

  

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารเพื่อให้เข้าใจลักษณะธรรมชาติ วิธีตรวจวัดคุณภาพและความสดของของไข่ รู้จักเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพของน้ำส้มสายชู โดยพี่ ๆ ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ไบโอเทค สวทช.

  

ด้านน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม น้องแก้ว ด.ญ.ณิชาดา จั่นทอง จากโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ จังหวัดระยอง เล่าว่า ชื่นชอบกิจกรรมไข่ไข่เป็นพิเศษ ทำให้ได้รู้ลักษณะทางธรรมชาติและความสดของไข่ ได้ลงมือการวัดค่า PH ของไข่ได้ และยังได้รู้ถึงคุณสมบัติของไข่ด้วย

ส่วน น้องวิตามิน ด.ช.ณัฐดนัย ว่องไว จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เล่าว่า ชอบกิจกรรมการสกัดสิ่งสกปรกของแป้งออกจากผ้า ทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าหากไปเจอผ้าแบบนี้ ก็สามารถใช้วิธีแก้โดยการใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปวันนี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป