กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) จัดสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัทฑ์และกลยุทธ์การตลาดในยุค Marketing 4.0” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในการนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้าและรายได้ โดยมี คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จาก Central Group เป็นวิทยากร

นอกจากนี้ ไอแทป สวทช. ยังมีกลไกต่าง ๆ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ด้วยบริการด้านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การจับคู่และเจรจาธุรกิจ รวมถึงจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทยอย่างรอบด้าน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานมากกว่า 30 ราย โดยมีการให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ปรับปรุง และพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป