ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (e-Learning) ใหักับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผ่านหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่ออย่างมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" และ "การผลิตบทเรียนอย่างง่าย และการติดตั้ง/บริหารบทเรียนด้วย Moodle" เพื่อให้สำนักงานการตรวจเเงินแผ่นดิน มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ e-learning ที่มีประสิทธิภาพผ่านระบบ http://lms.audit.go.th ได้สำเร็จ และดำเนินการขยายผลสู่การเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินผ่านระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด (https://mooc.learn.in.th) ในอนาคตต่อไป

ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้

หลังจากเจ้าหน้าที่ สตง. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่ออย่างมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" และ "การผลิตบทเรียนอย่างง่าย และการติดตั้ง/บริหารบทเรียนด้วย Moodle" โดยทีมวิทยากรจาก STKS นำทีมโดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง (นักวิชาการอาวุโส) นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช (นักวิชาการ) นายนพพร ม่วงระย้า (นักวิชาการ) และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ) สตง. สามารถดำเนินการจัดทำระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ e-learning ระบบ http://lms.audit.go.th เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน สตง. จำนวน 1 ระบบ และในอนาคตจะผลิตบทเรียนที่มีเนื้อหาความรู้ด้านการเงินเผยแพร่ร่วมกับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ผ่านระบบคลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) mooc.learn.in.th ต่อไป

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ สำนักงานตรวจเงินตราแผ่นดิน (สตง.) ที่มีความประสงค์ร่วมเผยแพร่ข้อมูลองค์ความด้านการเงินผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และคลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

e-learning http://lms.audit.go.th ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป