For English-version news, please visit : NSTDA and VISTEC team up to develop high-caliber scientific graduates to strengthen national development

ณ หอประชุมไพรินทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมี ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบัน สถาบันวิทยสิริเมธี และนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ ปตท. ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับนานาชาติ

โดยร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษา รวมถึงจัดหาทุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลัก และสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การวิจัย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมเชิงวิชาการ หรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน สนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ อันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้และก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ เสริมแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีโลกต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป