คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ  นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์

หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการของ สวทช. โดย ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทคและ นาโนเทค) ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน เกษตรกร ชุมชน และสังคม ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ TPMAP เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค – สวทช)

 

eMENSCR: ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบรูณาการ
Agri-Map Online แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ เป็นแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก¬รณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเก¬ษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย

 

สารยืดอายุน้ำยางสด (Be Thai Economic Preservative for Rubber Sheet: BeThEPS) เอ็มเทค สวทช. ได้วิจัยสารยืดอายุน้ำยางสด ซึ่งช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วัน จากเดิม 6-8 ชั่วโมง เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้แผ่นยางจับตัวรีดง่าย เกิดลายดอกชัดเจน เพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด ลดการใช้สารเคมีทั้งแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ อีกทั้งช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากยืดอายุน้ำยางสดยาวนานขึ้นจึงช่วยลดความถี่ในการขนส่ง ทำให้เกษตรกรมีเวลามากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ParaFIT น้ำยางพาราแอมโมเนียต่ำ สำหรับผลิตหมอนและที่นอนยางพารา น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และลดระยะเวลาการบ่มน้ำยางพาราข้น สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพดี ทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้า เนื่องจากน้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 

“เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย” ประกอบด้วยเครื่องเดนตีสแกน (DentiiScan) เน้นงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า เครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) เน้นการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ เครื่องมินีสแกน (MiniiScan) เน้นการตรวจหาขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวยนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 13485 (ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์) ของกระบวนการผลิตในโรงงานนำร่องของ เนคเทค สวทช. ที่จัดตั้งขึ้นมา ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนแล้ว กรณีเครื่องเดนตีสแกนนั้นติดตั้งใช้งานไปแล้วราว 60 เครื่องในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและมีการใช้งานไปแล้วกว่า 7,000 ครั้ง ส่วนเครื่องโมบีสแกนใช้งานที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยกับผู้ป่วยกว่า 1,000 ครั้ง ส่วนเครื่องมินีสแกนใช้กับผู้ป่วยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปแล้วกว่า 100 ครั้ง

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC: บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานบังคับทั้งในระดับประเทศ เช่น มอก. อย. กสทช. ฯลฯ และการทดสอบเพื่อการขอเครื่องหมายรับรองที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เครื่องหมาย FCC เครื่องหมาย UL เครื่องหมาย VCCI และเครื่องหมาย CE mark เป็นต้น เพื่อให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไปจำหน่ายยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) บริการด้านเทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและมีราคาสูง พร้อมทีมนักวิจัย วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบงานที่มีความซับซ้อนได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเน้นความคล่องตัว รวดเร็วทำงานตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อความต้องการและตอบโจทย์ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มาขอรับบริการจะมีทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ อาหาร โลหะและเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

 

Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร สนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร โดยมุ่งส่งเสริมบริษัทอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริการแบบครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ด้วย Service Platform ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบและความปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี บ่มเพาะธุรกิจ เร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพ

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center หรือ FFIC) ไบโอเทค สวทช. จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service และด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการวิจัย สู่การทดสอบระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในไทย และให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการเช่าเครื่องมือสำหรับภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการประสานงานในการทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้งานวิจัยบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การรับช่วงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน ซึ่งได้นำเสนอ เวย์โปรตีนพร้อมดื่ม เก็บได้นาน รสชาติอร่อย มีโปรตีนสูง  กระบวนการผลิตยาอมแก้ไอยาอมตราตะขาบ 5 ตัว และต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับหมักดอง

 

การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยถึง 3 จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโน หรือนาโนเอ็นแคปซูลเลชั่น การพัฒนาวัสดุตอบสนองระดับนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุดตรวจโรคต่าง ๆ ทั้งในคนและในสัตว์

 

ในส่วนของภาคการเกษตรและอาหาร นาโนเทค สวทช. เข้าไปมีส่วนในการพัฒนางานวิจัยกลุ่มอาหารสุขภาพมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ทั้งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในคนและอาหารสัตว์ รวมไปถึงด้านพลังงานและวัสดุที่มีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์ม การพัฒนาสารเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และโรงเรือนเกษตร และเทคโนโลยีการขึ้นรูปเส้นใยเพื่อให้สิ่งทอมีสมบัติพิเศษ สามารถนำไปใช้ทั้งในครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป