Thailand Data Protection Guidelines 2.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG 2.0) โดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LDRC)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่เรียบง่าย (Simple) นั่นก็คือต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนชาวไทยไม่ให้ถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะในโลก Offline และ Online เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการให้ข้อมูลตัวเองกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจและการบริการ

ศูนย์ LDRC มีความตั้งใจที่จะช่วยสร้างมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวให้ปรากฎ โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยแนวปฏิบัติ TDPG 2.0 นี้ เป็นเวอร์ชั่นที่ 2 มีเนื้อหาอ้างอิงกับกฎหมายที่ได้ตราขึ้นมาแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมขึ้น จากเวอร์ชั่นแรก (TDPG1.0) เช่น

- Data Protection Officer (DPO)
- Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- Anonymisation / Pseudonymisation
- Cross-border Data Transfer

โดยโครงการนี้เป็นบริการสาธารณะของ LDRC เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ของสังคมโดยรวม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศและคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ก็มีบทบาทเป็นองค์กรแรกที่สร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" จะก่อให้เกิดการตระหนักรู้ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่องค์กรต่างๆ และผู้ประกอบการของไทยที่จะสามารถนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ได้จริง เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

ต่อจากนี้ LDRC จะได้จัดโครงการ TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออบรมแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่องค์กรเอกชนให้ทันต่อการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคณะจัดทำ TDPG 2.0 ที่ปรึกษากรรมาธิการร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ปฏิบัติเพื่อการจัดทำเอกสารและดำเนินการตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก http://www.law.chula.ac.th/event/6875/

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1688510

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป