10 ต.ค. 62 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จัดงานสัมมนา Functional Food: Trend of Future - Health Claim - Market Strategy แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ผลิตอาหารฟังก์ชั่น อาหารผู้สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพ กว่า 120 คน เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารฟังก์ชั่นได้ข้อมูลครบทุกมิติ ทั้งทิศทางสินค้าอาหารฟังก์ชั่นจากข้อมูลเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารสุขภาพจากการวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตรเพื่อค้นหาโอกาสในการทำตลาดอาหารฟังก์ชั่น พร้อมเข้าใจหลักคิดและข้อกำหนดของ อย. และความเข้าใจที่ผู้ผลิตอาหารควรรู้เกี่ยวกับแนวทางทำธุรกิจอาหารฟังก์ชั่นและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

  

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 5 ท่าน ร่วมมอบความรู้แก่ผู้ประกอบการแบบลงลึกในแต่ละหัวข้อ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้การทำธุรกิจอาหารฟังก์ชั่นประสบผลสำเร็จ ได้แก่ คุณสุดธัญญา กิสแบร์ต บาซเกซ จาก Mintel บรรยายในหัวข้อ Functional Food and Drinks: What are the next market opportunities? ต่อด้วย คุณมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์ จากสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บรรยายในหัวข้อ ระเบียบข้อบังคับการขึ้นทะเบียนอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ (ประกาศ 238) และการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

  

ขณะที่ช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วย ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของ Clinical Trials (การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก) ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร จากนั้นเป็น คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อดีตอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางและโอกาสการทำธุรกิจอาหารฟังก์ชัน และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ในตลาดต่างประเทศ 

  

ปิดท้ายด้วย คุณวีระเวช อรธนาลัย จากบริษัท Intellectual Design Group (IDG) จำกัด บรรยายในหัวข้อ แนวโน้มนวัตกรรมอาหารสุขภาพ: วิเคราะห์ผ่านเลนส์ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาโดยเนื้อหาการสัมมนา จะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารฟังก์ชั่นได้ข้อมูลครบทุกมิติ ทั้งในด้านทิศทางของสินค้าอาหารฟังก์ชั่นจากข้อมูลเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารสุขภาพจากการวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตร เพื่อค้นหาโอกาสในการทำตลาดอาหารฟังก์ชั่น รวมถึงความเข้าใจหลักคิดและข้อกำหนดของ อย.เมื่อจะกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Food with health claims) หรือขอขึ้นทะเบียนอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ

  

นอกจากนี้ ยังรับทราบถึงการทำวิจัยในมนุษย์ (Clinical trial) และการออกแบบงานวิจัย สำคัญแค่ไหน ที่จะช่วยให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนประโยชน์ของอาหารที่ต้องการกล่าวอ้าง ตลอดจนความเข้าใจที่ผู้ผลิตอาหารควรรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำธุรกิจอาหารฟังก์ชั่น และการเข้าถึงตลาดอาหารฟังก์ชั่นและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ อะไรที่ควรพึงระวัง และอะไรที่ควรทำ ให้ธุรกิจอาหารฟังก์ชั่นประสบผลสำเร็จ

  

ทั้งนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชั่น มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคนป่วยด้วยโรค Chronic Diseases และโรค NCDs มากขึ้น ผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะ (Niche) และอยู่ในเทรนด์ของตลาดสุขภาพด้วย จึงมีโอกาสที่สินค้าจะสามารถทำราคาได้สูงกว่าอาหารทั่วไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป