ด้วยสถาบันวิจัยไอออนหนัก GSI: GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (https://www.gsi.de/en/start/news.htm) ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาวิชาฟิสิกส์ของไทย จำนวน 2 ทุนต่อปี เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI (Website : https://hgs-hire.de/summer-program/)

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และ ศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฤดูร้อนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

จำนวนทุนที่เปิดรับ: จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือ บัณฑิตศึกษาปีที่ 1-2
 3. อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
 4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25
 5. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และมีความรู้ หรือเคยได้ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ (1) Nuclear Physics (2) High Energy Physics (3) Atomic Physics หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก
 7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง https://www.nstda.or.th/desy/pdys-desy/

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย
 2. สาเนาบัตรประชาชน
 3. สาเนาผลการศึกษา สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 ผลการเรียน
 4. ประวัติอย่างย่อ (CV)
 5. เอกสารประกอบการพิจารณา อธิบายคุณลักษณะพิเศษในตัวท่านที่ต้องการให้คณะกรรมการสัมภาษณ์
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร                                 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศผล ช่วงเดือนธันวาคม 2562
(หลังจากการประกาศผลแล้ว นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ตามแนวทางที่ GSI กาหนด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
เข้าร่วมอบรมก่อนการเดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563
การเข้าร่วมโปรแกรม ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 (8 สัปดาห์)
นำเสนอการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเดือนตุลาคม 2563

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน GSI

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก (รวมประมาณ 30 คน) แต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ GSI และทาโครงการวิจัยย่อยๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวิจัยสาขาต่างๆ ใน GSI นอกจากนี้โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ GSI ยังมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับ Soft Skill เบื้องต้น อีกด้วย
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งที่พักในโรงแรมใกล้กับศูนย์วิจัย GSI

เอกสารเพิ่มเติม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ธนันณัฐ มีมาก
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 02 564-7000 ต่อ 81874
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป