ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com จัดเวทีนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายในโครงการ “Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4” โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จาก 2 หมวดการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท รวม 14 ทีม ได้แก่ หมวดการ์ตูนแอนิเมชันประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป และหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และศักยภาพด้านไอทีให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการออมลงทุนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผลปรากฏว่า ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ทีม WinWin จากผลงาน The Supporter คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนนักศึกษา รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ขณะที่ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมร้อนเงิน จากผลงาน Pass it on คิดจะออม คิดถึงพ่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 80,000 บาท ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น ทีมขายไตเรียน จากผลงาน Decode (ถอดรหัสรวย) คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 40,000 บาท

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) มีบทบาทสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในพันธกิจหลักคือ มุ่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอที จึงร่วมมือกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com จัดประกวดโครงการ “Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4” ขึ้น นับเป็นโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อต่อยอดประชาสัมพันธ์ด้านการวางแผนบริหารเงินออมเพื่ออนาคตให้แพร่หลายในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานสำคัญที่เริ่มต้นปลูกฝังเยาวชนให้รู้จัก พร้อมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านการวางแผนการออมลงทุน โดยโครงการปีนี้กำหนดหัวข้อการประกวดคือ “พ่อออมสอนลูก” เปิดโอกาสให้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 หมวด ทั้งรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน (เดิม) ประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป และหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ซึ่งผลงานทุกหมวดความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้น และที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และศักยภาพด้านไอทีให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปด้วย ตลอดจนเพื่อให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย และบุคคลทั่วไปในด้านการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและการผลิตหนังสั้น

  

ด้าน นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) และเจ้าของเว็บไซด์ www.WealthMagik.com กล่าวเสริมว่า จากการดำเนินโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลการตอบรับที่ดียิ่ง ด้วยความมุ่งหวังของโครงการที่ต้องการผลักดันให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนบริหารเงินออมเพื่ออนาคต รวมถึงมุ่งส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักและเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยวางแผนบริหารเงินออมให้งอกเงยด้วยการออมลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นคือ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการออมและบ่มเพาะวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนไทยสำหรับการวางรากฐานทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตได้อย่างมั่นคง

สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงาน โดยการตัดสินของคณะกรรมการจาก สวทช. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ปรากฏว่า ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม WinWin จากผลงานชื่อ The Supporter โดย น.ส.บุศรินทร์ ขันดี น.ส.นัจวา หลังสัน และนายถาวร สุวรรณวยัคฆ์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท ด้วยความโดดเด่นในด้านเนื้อหาการนำเสนอที่มีความสมจริงและภาพสวย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม PRC Black Pepper จากผลงานชื่อ Passion โดย น.ส.ภัทรสุดา พูลทาจักร นายบุรินทร์ ตรีภักดิ์ และ น.ส.พนิตนันท์ สะคำปัน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Hope Rising Studio จากผลงานชื่อ สู้เพื่อฝัน โดย นายคมกริช ธาระวานิช นายพัสกร บุญแจ้ง และนายศิริชัย วงศ์หอม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม easy go จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จากผลงานชื่อ คำสอนของพ่อ รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ขณะที่ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมร้อนเงิน จากผลงานชื่อ Pass it on คิดจะออม คิดถึงพ่อ โดย นายมารุต พรหมพุทธา น.ส.ปวีณ์นุช ไชยเตกุล และ น.ส.เมษกานต์ เรศมณเทียร รับเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท ด้วยความโดดเด่นในด้านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานมีอารมณ์ขันมุขตลกสอดแทรกตลอดและสร้างผลงานได้สมบูรณ์ชวนติดตาม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Win-nimation จากผลงานชื่อ For You โดย นายวัชรินทร์ วิเศษสัตย์ และนายเอกสิทธิ์อาจหาญ รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม CG Storm จากผลงานชื่อ Forword (ส่งต่อ) โดย นายฐิติกร จันทพลาบูรณ์ น.ส.เจนจิรา ปิ่นชาตรี และ น.ส.อัญชลี หินอ่อนเงิน รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมอูฐนักออม อะฮิ อะฮิ อะฮิ จากผลงานชื่อ อูฐนักออม อะฮิ อะฮิ อะฮิ รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขายไตเรียน จากผลงานชื่อ Decode (ถอดรหัสรวย) โดย นายศิวกร บุญสร้าง น.ส.ณัชชา เกรโช และ น.ส.รสิตา ช่างเขียน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ด้วยความโดดเด่นในด้านคุณภาพผลงานและโปรดักชั่น รวมถึงมุมมองและสร้างความบันเทิงได้ดีมาก ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมตะวัน ดิสนีเวทย์ จากผลงานชื่อ maybe we like our father โดย นายตะวัน ดิสนีเวทย์ รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Moving Image จากผลงานชื่อ ฉันผู้มาเยือน โดย นายอรุณกร พิค และ น.ส.พัชราวดี พิค รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Pinku Production จากผลงานชื่อ ID (อิด) ความต้องการ รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หนึ่งในเยาวชนที่คว้ารางวัลชนะเลิศในหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) โดยทีมขายไตเรียน จากผลงาน Decode (ถอดรหัสรวย) นายศิวกร บุญสร้าง เล่าให้ฟังสั้น ๆ ว่า แนวคิดการพัฒนาหนังสั้นครั้งนี้ เกิดจากคนเราทุกคนเมื่อถึงวัยทำงาน ทุกคนย่อมมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากรวย และทางลัดสู่ความสำเร็จก็มีหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ... หวย ขณะที่ตัวแทนผู้ชนะเลิศจากทีมร้อนเงิน จากผลงาน Pass it on คิดจะออม คิดถึงพ่อ เล่าให้ฟังสั้น ๆ ว่า แนวคิดการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันคือ การออมเงินอย่างสร้างสรรค์ สร้างอารมณ์ขันในการลงทุน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป