ที่ ม.มหิดล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนแม่บท EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย”

เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบายและวางแผนพัฒนาขับเคลื่อน EECi และการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม

  

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EECi และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ ซึ่ง สวทช. และ ม.มหิดล ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงาน “การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนแม่บท EECi ด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดของ EECi ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนที่นำทางของ EECi เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ระยะ 10 ปี ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ และขยายผลต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป