วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าหารือ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอชุดโครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 1) สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวว่า โปรแกรมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้ง 6 โปรแกรม ที่ สวทช. นำเสนอในวันนี้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วยกลไก Technology Localization, การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG: Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy), แพลตฟอร์มลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต, การยกระดับพลเมืองเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation), การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม, และการสร้างขุมพลังแห่งปัญญา (National Brain Power) ต้องมีการตั้งวงบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชน ให้มีการจัดทำนวัตกรรมที่จะได้จากแต่ละชุดโปรแกรม ให้มีการวางแผนธุรกิจ แผนการบริหารชุดโครงการให้ชัดเจน จะกลับมาประชุมกับ สวทช. อีกใน 2 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและสมบูรณ์ โดยเฉพาะต้องสร้าง BCG in Action ให้เป็นรูปธรรม

  

ส่วนการขับเคลื่อนในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมจะขับเคลื่อนผ่าน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มการวิจัยเพื่อสร้างคนและองค์ความรู้ รวมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันนำไปสู่การตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัย คนมีความสามารถของไทยและของโลกมาทำงานร่วมกัน 2. แพลตฟอร์มการวิจัยเพื่อความสามารถในการแข่งขันของ 11 S-Curves การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการยกขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ใช้ AI and Data Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจแบ่งปัน ในการขับเคลื่อนประเทศ 3. แพลตฟอร์มการวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์สำคัญของชุมชนและทุกภาคส่วน และ 4. แพลตฟอร์มแก้ปัญหาโจทย์ความท้าทายขนาดใหญ่ของประเทศ (Grand Challenges) ด้วยการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research), การเตรียมนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Aging Society), การแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างได้ผล, การทำขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป