ITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ หัวข้อ “Circular economy : a real and concrete opportunity for environment and businesses” ภายใต้โครงการ “เศรษฐกิจหมุนเวียน : โอกาสที่แท้จริงและเป็นรูปธรรมสำหรับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ” วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

อนึ่ง สวทช.ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 2 คน/นิติบุคคล เท่านั้น สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://forms.gle/eKD1B7XX6LHkWGpV8  หรือ QR Code (หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนิตา, ชนากานต์, วลัยรัตน์ โทร.02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป