27 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ร่วมงานการประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ซึ่งมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. ร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อสร้างสังคมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ที่มีความสุขต่อไป

  

ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. กล่าวว่า สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. ศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ด้านการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รองรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัย โดยการสัมมนาในวันนี้จะกล่าวถึงแนวคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ การจัดการกับ 9 โรคสำคัญของผู้สูงอายุนวัตกรรมด้านทันตกรรม ด้านกระดูกและด้านระบบหัวใจ การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการนำนวัตกรรมสู่ผู้ใช้งาน สำหรับสถานการณ์สังคมสูงวัย ทำให้ประเทศมีจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจำนวนมาก รัฐจำเป็นต้องลงทุนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจำนวนมาก

  

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือบริการทางสังคมของรัฐในช่องทางสาธารณประโยชน์ได้ รัฐจำเป็นต้องจัดสวัสดิการดูแลบุคคลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงได้รับการประสานงานจากกรมกิจการผู้สูงอายุในการจัดเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐ จำนวน 25 แห่ง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูและผู้สูงอายุไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐ และจะขยายต่อไปสถานดูแลผู้สูงอายุของเอกชนต่อไป รวมทั้งคณะนักวิจัยได้รับโจทย์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยล้างไตแบบอัตโนมัติทางหน้าท้อง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถล้างไตได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล เสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับประชนชนคนไทยต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทอพ. มีสมาชิกเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจำนวน 16 หน่วยงานที่มีพันธกิจแตกต่างกันใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านกองทุนสนับสนุน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ฯลฯ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป