เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงานศาลปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (เครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง และการปกครอง : Thailaw Politics) ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างห้องสมุด ทั้ง 19 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดการประชุม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป