เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงานศาลปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (เครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง และการปกครอง : Thailaw Politics) ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างห้องสมุด ทั้ง 19 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดการประชุม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป