กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และยูเนสโก จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการจัด 3 การประชุมสำคัญระดับโลก คือ การประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (11th Session of the World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) และการประชุมเชิงวิชาการ Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลง

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชีวจริยธรรมระหว่างประเทศ (IBC) สมัยที่ 26 และการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (COMEST) สมัยที่ 11 พร้อมกับการประชุมทางวิชาการว่าด้วยจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.

  

“การประชุมด้านจริยธรรม จัดขึ้นสอดรับกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สาธารณชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมในการวิจัยและการปฏิบัติวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักประกันความทั่วถึงและความยั่งยืนตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ จะเน้นความสำคัญของจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีจีโนม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจริยธรรมการวิจัย ส่วนการจัดการประชุม COMEST นับเป็นครั้งที่สองที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อการประชุม COMEST สมัยที่ 4 เมื่อปี 2548 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำความตั้งใจของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในประชาคมวิจัยและปฏิบัติด้านจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงชีวจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ส่วนการประชุม IBC ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป