วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สวทช. ร่วมงานเปิดตัว โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในงานสัมมนา เรื่อง "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล : Boundless Online Learning" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 16 แห่ง (สวทช. เป็นหนึ่งใน 16 หน่วยงานความร่วมมือดังกล่าว) ณ ห้อง Richmond Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาข้าราชการยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์" โดย นางเมธินี เทพมรี เลขาธิการ ก.พ.

นางเมธินี เทพมรี เลขาธิการ ก.พ.
ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของ สวทช.

งานสัมมนาฯ ได้จัดให้มีเวลาของการบรรยาย และการเสวนา ดังนี้

ภาคเช้า

 • การเสวนา เรื่อง "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ไร้ขีดจำกัด"
  ผู้ร่วมเสวนา
  รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์
  ดร. ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวรพีพร มณีพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.

ภาคบ่าย : การสัมมนากลุ่มย่อย "Blended Learning : Online + In Class"

 • ห้องวิชาที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
  ดำเนินกิจกรรมโดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ห้องวิชาที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
  ดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ห้องวิชาที่ 3 วิชา "กฎหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
  ดำเนินกิจกรรมโดย ดร. ศักดิ์ณรงค์ มลคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ห้องวิชาที่ 4 วิชา "Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
  ดำเนินกิจกรรมโดย ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทยจำกัด

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล อาทิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย สวทช. สำนักงานศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU MOOC) มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพัฒนาบุคลการด้านดิจิทัลภาครัฐ ฯลฯ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป