เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Co-Working Space อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STKS จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์ความรู้ ในรูปแบบของการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนงานของคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สวทช. เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) ในองค์กรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจทั้งภายในและภายนอก สวทช. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ STKS จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

KM (Knowledge Management) เกิดขึ้นครั้งแรกในต่างประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ขณะที่คำว่า KM ปรากฎชัดในประเทศไทยช่วงประมาณปี พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับ KM ในองค์กร หลายๆ องค์กรขาดแนวทางในการริเริ่ม ดำเนินการ และตรวจสอบ KM ที่เป็นระบบ จนกระทั่งเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีประกาศ มาตรฐานระบบการจัดการความรู้ระดับสากล ขึ้น โดย International Organization for Standardization หรือ ISO เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ KM ในองค์กร

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ KM และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ KM ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 STKS จึงจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ KM ระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน KM ที่เป็นระบบ และเพื่อเป็นกรอบเครื่องมือที่ใช้ในการทบทวน พัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ KM ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายความคาดหวังขององค์กร การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก คุณสราวุฒิ พันธุชงค์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ มาเป็นวิทยากร และกล่าวเปิดการสัมมนาโดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวข้อในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • ความสำคัญของการจัดการความรู้ (KM) ในยุค Thailand 4.0 และเทคนิค เครื่องมือในการจัดการความรู้ในองค์กร
  • การจัดการความรู้ยุคใหม่ กับมาตรฐาน ISO 30401
  • ไขข้อข้องใจ "ทำ KM ให้สำเร็จได้อย่างไร"

สรุปความจากการสัมมนา เข้าถึงได้ที่ แนวทางการจัดการความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป