เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มีสาระสำคัญให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้

1. ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมกันประดับตราและธงสัญลักษณ์ตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน สามารถดาวน์โหลดได้ที่

2. ข้อมูลการจัดทำน้ำอภิเษก

3. การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ 13 รายการ

4. การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป