ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 (The 47th International Exhibition of Inventions Geneva) ระหว่างวันที่ 10 - 14 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการภายในงานมากกว่า 800 ผลงาน จาก 40 ประเทศ และมีผลงานจากประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 102 ผลงาน

โดยในปีนี้ทีมนักวิจัย A-MED สวทช. สร้างผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษาจอประสาทตา (Head Positioning tracking Device for gas filled eye) ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดมุมศีรษะสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วยวิธีฉีดแก๊สเข้าลูกตา เพื่อใช้วัดมุมศีรษะเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลที่วัดมาเปรียบเทียบกับผลการรักษา และดูความร่วมมือของผู้ป่วย ผลงานวิจัยโดย ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป