สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผลักดันให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชนและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฎยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ซึ่งความร่วมมือกับ สวทช. ในครั้งนี้จะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยฯ พร้อมเป็นแหล่งวิชาการและกำลังสำคัญในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำร่องผลักดันให้เกิดเกษตรอินทรีย์ และเกษตรอัจฉริยะในจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการนำร่อง “การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรีสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ พัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เป็นสถานีเรียนรู้และต้นแบบในชุมชน เพื่อขยายผลในลำดับต่อไป

เกี่ยวกับ AGRITEC
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. มีภารกิจเร่งรัดให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า/รายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชุมชน สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาคการผลิตสู่ภาคการตลาด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป