Virtual Academy of Public Management เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบราชการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการฝึกอบรมและให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อให้ข้าราชการได้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของโอกาสในการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก ให้สามารถรู้ความเป็นไปของโลก ทั้งเรื่องราวข่าวสาร วิชาการ และความรู้

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งมีบทเรียนที่มีประโยชน์มากมาย โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.opdcacademy.com นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนผ่านระบบแล้ว สมารถนำไปใช้เป็นเงื่อนไขพิเศษในการศึกษาต่อยอดระดับปริญญาโทได้แล้ว ทุกท่านจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น weblink วีดิทัศน์ที่ทันสมัยและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในการบริหารจัดการองค์การ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ทั้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่นๆ ข่าวเด่น ข่าวร้อนปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห์ ทั้งในประเทศและทั่วโลก มีการแนะนำหนังสือที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมทั้งช่องทางการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนออนไลน์เพื่อการพัฒนา

มีกลุ่มหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

  • หลักสูตรการบริหารจัดการภาคัฐสมัยใหม่
  • หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่
  • หลักสูตรการบริหารข้าราชการแบบมีส่วนร่วม
  • หลักสูตรพิเศษ Special Course

สามารถเข้าศึกษาได้ที่ www.opdcacademy.com

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป