สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 16 แห่ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2) เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และ
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนานาประเทศ

ทั้งนี้ ขอบเขตความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย ความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรการฝึกอบรม บุคลากร และสื่อการฝึกอบรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือในการระดมบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเรียนรู้ทางไกล บทเรียนแบบรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่หลักสูตร สื่ออุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการให้การศึกษาและการฝึกอบรมทางไกลทั้งด้านกระบวนการ และผลผลิตในระดับสูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ฯ ประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป