โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุดและการนำใช้เทคโนโลยีในหัวข้อ “Smart Library to Smart Society” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือของสวทช.กับภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและการบริการในองค์กรสารสนเทศ (MOOC, Cloud computing, Open data, Open research data, etc.)"

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปาฐกถาพิเศษ “ความร่วมมือของสวทช.กับภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”

การบรรยายวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 • เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology)
  โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและการบริการในองค์กรสารสนเทศ (MOOC, Cloud computing, Open data, Open research data, etc.)
  โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและบริการในองค์กรสารสนเทศ (Internet of Things, Big data, Robotic, AI, AR / VR / MR, iBeacon, Podcast,  Wearable computing, BYOD, etc.)
  โดย คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology จำกัด

คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology จำกัด

การเสวนาวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 • การเสวนาเรื่อง “Transforming Library Through Technology Turbulence”
  • วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
   • นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
    ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
    ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
    ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
    ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดำเนินรายการโดย
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี
    อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล |
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ | รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี


การบรรยายวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 • แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ผศ.ดร. พจนก กาญจนจันทร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผศ.ดร. พจนก กาญจนจันทร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผลกระทบจากกฎหมายดิจิทัลที่มีต่อห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์”
  ดร. ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร. ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส
ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การเสวนาวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 • การเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จ ความคาดหวัง ของกิจกรรม OER – คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด จากกลุ่มเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ”
  • ผู้ร่วมเสวนา
   • นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์
    อดีตผู้อำนวยการหอสมุดกฎหมายมหาชน
    สำนักงานศาลปกครอง
   • นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
    อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   • นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ
    โฮงซึงหลวง จังหวัดแพร่
   • นางประนอม ทาแปง
    ศิลปินแห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์ : ศิลปะการทอผ้า
   • นายกฤษดา เหลืองอุทัยศิลป์
    พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จังหวัดแพร่
   • คุณสุทธา เอกอำนวย
    สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่
  • ผู้ดำเนินรายการ
   • นายชัยวุฒิ สีทา วิศวกร ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้ร่วมเสวนา : นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ | นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ | นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช | นายสุทธา เอกอำนวย |
นางประนอม ทาแปง | นายกฤษดา เหลืองอุทัยศิลป์ | นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ
ดำเนินรายการโดย นายชัยวุฒิ สีทา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป