กรมสุขภาพจิต โดยสำนักวิชาการสุขภาพจิต กำหนดจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักและแนวปฏิบัติการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ระหว่างวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดในการจัดเก็บเอกสารสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล และได้รับหลักการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในองค์กรต่อไป

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมให้ความรู้กับกรมสุขภาพจิต ในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    1. การบริหารจัดการเอกสารสารสนเทศดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช (นักวิชาการ) และนางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)
    แบ่งกลุ่มให้ความรู้เรื่อง การจัดการเอกสารดิจิทัล: การสร้างานพิมพ์ที่มีคุณภาพ และการสร้างสรรค์งานนำเสนอที่มีคุณภาพ

     

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป