ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ "ฝนดาวตกเจมินิคส์"  ของวิทยากร นักเรียน ผู้บริหาร อาจารย์ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมการเยี่ยมชมวัฒนธรรมชุมชนปรางค์กู่ ในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยการสนับสนุนของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ สวทช. ร่วมกับคณะครูอาจารย์ผู้บริหารของโรงเรียนปรางค์กู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนอย่างล้นหลาม อีกทั้งยังได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นกันเอง เหมาะสมกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเติมเต็มการเรียนยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์


รายชื่อคณะวิทยากร

1. อาจารย์ ตระกูล รัมมะฉัตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. คุณสันติ สวนศรี
3. คุณชัยวุฒิ สีทา (สวทช)
4. คุณธนากร พรมลิ ชุมชนปรางค์กู่
5. คณะครูอาจารย์ผู้บริหารของโรงเรียนปรางค์กู่

รวมทั้งเด็กนักเรียนและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการอย่างมีความสนใจและมีความสุขในการเรียนรู้ครั้งนี้ 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป