15 พฤศจิกายน 2561:- รศ.ดิลก ศรีประไพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ นายกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นและรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์แก่นักวิจัยดีเด่น 3 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Metallurgy for Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 จ.ชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

สำหรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ นักโลหวิทยาดีเด่น  และรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ประเภทวิชาการและอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ประเภทอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ได้แก่ ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) โดยผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อนในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ชุดทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งสำหรับหลากหลายสภาวะการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานในสิ่งแวดล้อมระบบของไหล และสิ่งแวดล้อมบรรยากาศเขตร้อนชื้น อันเนื่องมาจากปัญหาการกัดกร่อนของโครงสร้างและชิ้นส่วนโลหะ ที่เกิดจากการเลือกใช้วัสดุและระบบการป้องกันการกัดกร่อนที่ไม่เหมาะสม ทำให้เป็นที่มาของการพัฒนาชุดทดสอบดังกล่าวเพื่อศึกษาการกัดกร่อนที่สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริงเพื่อสร้างระบบข้อมูลสำหรับทำนายอัตราการกัดกร่อนของโลหะได้แม่นยำมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ดร.ณมุรธา ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีการกัดกร่อน จากผลงานต่างๆ เช่น ระบบประเมินระดับความเสี่ยงจากการกัดกร่อนในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนเฉพาะที่ของวัสดุภายใต้ความเค้นแรงดึงเพื่อตรวจประเมินการกัดกร่อนภายใต้แรงเค้นอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนกันยายน 2559 ชุดตรวจติดตามพฤติกรรมการกัดกร่อนของท่อโลหะใช้งานกับการไหลของสารละลายสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในหน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนกันยายน 2560 และเครื่องจำลองการทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศแบบเร่งเพื่อสร้างระบบข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุ และประเมินอายุของโครงสร้างและชิ้นส่วน อาทิเช่น ระบบขนส่งราง และชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้งานในบรรยากาศในเขตร้อนชื้น เครื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป