ในงานตัดสินการประกวดออกแบบรถโดยสารขนาด 9 เมตร EV BUS หรือ EV BUS Innovation Design Contest 2018 ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จัดขึ้น โดยเปิดรับสมัครผลงานนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยวันตัดสินเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น1 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

มีผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ทีมร่วมนำเสนอผลงาน จากเกณฑ์พิจารณา 3 ส่วน คือ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ผลปรากฎว่า ผลงาน “EV-RF” โดยนักศึกษา ม.ศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 35,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ ขณะที่รองอันดับ 1 และ 2 ได้แก่ ผลงาน “BEV” โดยนักศึกษา สจล. และผลงาน “C-EV ORCA” โดยนิสิตจุฬาฯ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท และ 5,000 บาทตามลำดับ โดยมี คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และคุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร ผู้อำนวยการโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สวทช. พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สวทช. และบริษัท ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันงาน

 

ผลการประกวด EV BUS Innovation Design Contest 2018 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน EV-RF โดยนายอวิโรธน์ ฉมาเมธากุล นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร รับทุนการศึกษามูลค่า 35,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน BEV จากทีม BEV ประกอบด้วย นายวิชญ์ วรประวัติ นายสัณหณัฐ บัวสาย และนายอรุษ สมมณีวรรณ นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน C-EV ORCA จากทีม INDAAUTO โดยนายธนพล หาญพัฒนพานิชย์ นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

ขณะที่ทีมอื่นๆ ที่ร่วมเข้านำเสนอผลงานรอบสุดท้าย จะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท ประกอบด้วย ผลงาน EFV จากทีม SU Automotive มหาวิทยาลัยศิลปากร / ผลงาน MINIVET BUS
จากทีม HYPE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ผลงาน BLUELINE โดยนายปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ผลงาน Ant in the city โดยนายอัสรอฟ ลาเต๊ะ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผลงาน Volkaghini Bus จากทีม Idea มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)

ทั้งนี้ กิจกรรม EV BUS Innovation Design Contest 2018 ดำเนินการโดย สวทช. และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งได้เปิดรับผลงานของนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี ในการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9.0 เมตร สูงไม่เกิน 3.2 เมตร ประเภทชานสูง ซึ่งมีอุปกรณ์ส่วนควบครบตามข้อกำหนดการของกรมขนส่งทางบก เช่น กระจกมองข้าง ประตูขึ้นลงตรงกลาง ที่ปัดน้ำฝน ไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟสูง ต่ำ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งวาดมือหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิงเงินทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้พัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป