สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ” ผ่านการบรรยาย กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความเข้าใจจากลงมือทำด้วยโจทย์ของธุรกิจของผู้ประกอบการ

โดยวิทยากร คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาด้านการสร้างแนวคิด ประธานเจ้าหน้าที่ออกแบบ และผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส กล่าวว่า ITAP เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ที่ช่วยสนับสนุน และยกระดับทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีคนไทยถือหุ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็น โดย ITAP ช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,000 คนทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ มีเครือข่ายกว่า 20 เครือข่าย ที่พร้อมดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ ตัวอย่างกิจกรรมที่ ITAP ได้เข้าไปช่วยเหลือ อาทิ งานทางด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ งานทางด้านผลไม้ที่เข้าไปช่วยในเรื่องยกระดับมาตรฐาน และวิธีการทำงานระบบฟาร์ม อุตสาหกรรมเครื่องจักร นม อาหารสุขภาพต่างๆ เรื่องของนวัตกรรมหลากหลาย เช่น ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ ITAP ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โครงการชนชราแห่งอนาคต และโครงการ ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน

 

ในช่วงเช้าคุณพงศธร ละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาด้านการสร้างแนวคิด ประธานเจ้าหน้าที่ออกแบบ และผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio ได้อธิบายที่มา ความหมาย และกระบวนการคิดของ Design Thinking ที่อยู่ระหว่างแนวคิดศาสตร์ศิลปะ กับวิทยาศาสตร์ มองคำตอบที่จะตอบโจทย์ธุรกิจจากการมองให้เห็นถึงพฤติกรรม ความต้องการกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ และได้ให้คำปรึกษาตลอดในกิจกรรมช่วงบ่าย

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้ฝึกการคิดการสร้างนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการท่านอื่นๆ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป