26 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะผู้บริหาร ก.พ.ร.ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลงาน สวทช.

โดยดร.ณรงค์ ได้นำคณะผู้บริหาร ก.พ.ร. เยี่ยมชมผลงานต่างๆ เช่น ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (FFIC) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทย ห้องปฏิบัติการ FFIC ซึ่งเป็นห้อง Cell culture มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มปริมาณและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการตรวจหาสาร metabolite ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง GC และ HPLC

 

ห้องปฏิบัติการ IBL ซึ่งมีการแยกส่วนของ biomass เพื่อนำไปใช้ประโยขน์ในการผลิตสารมูลค่าสูง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อย่างเครื่อง Fractionation เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากล

 

อีกทั้งคณะยังได้ชมตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ถ่ายทอดในเชิงอุตสาหกรรมและสังคม ทั้งการพัฒนาสารเคลือบสำหรับอุตสาหกรรม Nanocoating - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไขอ้อย, น้ำมันงาม้อน  ผลิตภัณฑ์นาโนเวชสำอาง การพัฒนาชุดตรวจทางการแพทย์ Micro needle ชุดตรวจติดตามเบาหวาน เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ใช้รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เกิดการระงับหรือตัดขาดการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในบริเวณพื้นที่รัศมีทำการของเครื่องรบกวน บอร์ดสมองกลฝังตัว หรือ KidBright และนวัตกรรมสารยืดอายุน้ำยางสด (บีเทพ: BeThEP) เป็นต้น

 

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ขอขอบคุณ สวทช. ที่ให้การต้อนรับและแนะนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่สร้างผลกระทบในเชิงอุตสาหกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย มีศักยภาพด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ส่งมอบผลงานวิจัยดีๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดย สวทช. ถือเป็นองค์กรวิจัยต้นแบบแห่งแรกๆ ที่คณะกรรมการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) แนะนำให้เป็นแบบองค์กรวิจัยต้นแบบระดับประเทศ สำหรับศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่ สวทช. บริหารและขับเคลื่อนองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนามาจนถึงถึงปัจจุบัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป