ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการนำเสนอแผนการดำเนินงาน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP – CC)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการร้านค้าฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การนำเสนอแผนการดำเนินงานฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้

  • ร้านราชาวดี
  • บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะประสานงานเพื่อขอดูสถานที่ให้บริการ ณ ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  12  ตุลาคม  2561
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการร้านค้า
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2564 7170 ต่อ 6031 (คุณอรทัย)
โทรสาร  0 2564 7160
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป