ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรหัวข้อ “การควบคุมและติดตามผลกำไรในกระบวนการผลิตสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IoT” แก่ผู้ประกอบการ SME และโรงงาน กว่า 70 คน ที่มีความสนใจพัฒนากระบวนการผลิตในกิจการ โดยทีมวิทยากรจาก มจพ. นำโดย อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ และ อ.ศรัณยู สัจจโภชน์

ในช่วงเช้า อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ ได้บรรยายให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดในการควบคุมและติดตามผลกำไรกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 4.0 และข้อมูลเบื้องต้นที่โรงงานควรจะมีก่อนจะเข้าสู่ระบบควบคุมและติดตามผลกำไรกระบวนการผลิต พร้อมแนะนำว่า ในกระบวนการผลิต ควรคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตตามกระบวนการ และให้ใช้ทุนในการผลิตน้อยที่สุด เพื่อให้โรงงานประสบความสำเร็จ รวมถึงเวลาเป็นส่วนสำคัญในการผลิต ซึ่งต้องใช้เวลาให้น้อยและได้ผลผลิตมากที่สุดเช่นกัน

 

ขณะที่ช่วงบ่าย อ.ศรัณยู สัจจโภชน์ สอนการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามคุณภาพของงานในการผลิตแบบ RealTime ซึ่งโปรแกรมนี้จะคำนวณเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในกระบวนการผลิต ให้ง่ายต่อระบบการทำงาน และจัดส่งลูกค้าได้ทันเวลา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป