สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร
ซึ่งมีทุนที่เปิดรับสมัครดังนี้

  1. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2562
  2. ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2562
  3. ทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
  4. ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
  5. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่ หน่วยสนับสนุนทุน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยสนับสนุนทุนที่ http://funding.nvi.go.th 
หรือโทร 02 580 9729 ถึง 31 ต่อ 306 (ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน),
308 (โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก, ทุนศึกษาต่อ),
309 (ทุนดำเนินงานด้านวัคซีน, ทุนฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป