17 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนารับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 25 หน่วยงาน เรื่อง “(ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ” ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้งานของภาครัฐ เพื่อแปลงความท้าทายของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ความมั่นคง สาธารณสุข คมนาคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องการวิธีแก้ปัญหาใหม่ไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า หลักการสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คือ การกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีงบลงทุนจำนวนมากและมีการนำเข้าเทคโนโลยีสูง ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการ สำหรับงบประมาณดังกล่าวจะเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบความเป็นไปได้ การพัฒนาต้นแบบ และการทดลองผลิตเพื่อทดสอบคุณสมบัติ

 

โดยโครงการดังกล่าวนี้ต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานวิจัยของภาครัฐ และบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจต้องมีส่วนร่วมในโครงการอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจสามารถนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติและสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์มาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 

กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐดังกล่าว จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้เทคโนโลยี สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณวิจัยและพัฒนาของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากนี้ สวทช. จะนำผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกฯ ที่จัดทำขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสิงหาคมนี้ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป