11มิถุนายน 2561 - นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ ของประเทศ

 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวหลังจากเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตของโครงการฯ ว่า สิ่งที่ได้เห็นในวันนี้เป็นพลังของความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ และนำการวิจัยเข้ามาทดสอบ ได้เห็นห้องแล็บในเชิงพื้นที่เป็นห้องแล็บจริง การทำงานร่วมกันแบบนี้เป็นพลังที่น่าทึ่งและจะเป็นต้นแบบให้หลายๆ พื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นยังเป็นจุดตั้งต้นของการเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ที่ใช้องค์ความรู้และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิต

 

น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) กล่าวว่า สวทช. ได้กำหนดแผนโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังครอบคลุมการแก้ปัญหามันสำปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม โดยได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการ คือ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการและขยายผลสู่เกษตรกร โดยได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดิน การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้ระบบน้ำหยด และการจัดการโรคและแมลง นอกจากนี้ยังได้จัด “โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง” พบว่าเกษตรกรมีผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ตันต่อไร่ เป็น 6 ตันต่อไร่ และบางรายได้ถึง 10 ตันต่อไร่ นอกจากนี้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตโดยบริหารจัดการมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ และยังเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป