สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมจัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต โดยผลที่ได้รับจากโครงการประกอบด้วย 1. คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 2. คลังเก็บบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ หรือ LEARN เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่บูรณาการระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันประกอบด้วย

  • Lifelong Learning : รวบรวมบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • Educational Resources : รวบรวมสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  • Archives : รวบรวมข้อสำคัญทางจดหมายเหตุ
  • Repositories & Museum : พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
  • National Collection : คลังเอกสารสำคัญของชาติ

ปัจจุบันโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ มีข้อมูลเผยแพร่ร่วมกันจากภาคหน่วยงาน และบุคคล มากกว่า 80,000 รายการ ประกอบไปด้วย คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกมทางการศึกษา สื่อแอนิเมชั่น เพื่อใช้ในการศึกษา ที่ครูทุกคนสามารถเข้าถึง นำมาปรับปรุง และนำสื่อต่างๆ ไปใช้งานได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด “สืบค้นง่าย ใช้ได้ปลอดภัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางการศึกษา”

เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ “ลด ละ เลิกโปรแกรมเถื่อน สร้างจิตสำนึกที่ดีในยุคดิจิทัลในการสร้างสรรค์ผลงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ได้จัดจัดหลักสูตรแนะนำโปรแกรมดีๆ ใช้ฟรี แก่สมาชิกเครือข่ายฯ โดยหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรการสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP (รุ่นที่ 1) วิทยากรโดย คุณพิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม CC403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป